Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: de begeleide hardlooptour door Maastricht Running Tours
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven dan aangemeld voor deelname aan het evenement zowel op individuele basis als via tussenkomst door een bedrijf of organisatie.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijf/deelname formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.
2.5 Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen, wordt het betaalde dan wel afgesproken inschrijfgeld bij afmelding maximaal 24 uur voor het evenement onder inhouding van 50% respectievelijk gerestitueerd dan wel verschuldigd te betalen aan Maastricht Running Tours. Andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.
2.6 De organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt restitutie plaats van inschrijfgeld.
2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
2.8 Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, web, e.d. voor promotionele doeleinden van Maastricht Running Tours zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6 Maastricht Running Tours is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.

Artikel 4: Opvolgen instructies

Instructies van politie, gidsen en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen.

Artikel 5: Verkeersregels

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht.

Artikel 6. Reserveringen

6.1. Alle offertes en aanbiedingen van Maastricht Running Tours zijn geheel vrijblijvend.
6.2. Indien de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de cliënt gehouden aan Maastricht Running Tours alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alsook de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende geleden schade.

Artikel 7. Betaling

7.1. Alle door Maastricht Running Tours gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn vrij van omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld of door partijen overeengekomen. Betaling dient te geschieden a contant, tenzij anders overeengekomen, doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Maastricht Running Tours worden aangepast.
7.3. In geval van reserveringen van de running tour kan verlangd worden dat een door Maastricht Running Tours te bepalen bedrag vooraf voldaan wordt. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum, tenzij anders overeengekomen op een door Maastricht Running Tours aan te wijzen bankrekening.
7.4. Het staat Maastricht Running Tours te allen tijde vrij alvorens tot levering van diensten over te gaan zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van cliënt te verlangen.
7.5. Indien cliënt niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld heeft Maastricht Running Tours het recht al zijn verplichtingen jegens zijn cliënt op te schorten.
7.6. Terzake van de betaling is het cliënt jegens Maastricht Running Tours niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.
7.7. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de cliënt rustende verplichting, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Maastricht Running Tours zonder enige ingebrekestelling het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag 1% rente per maand van de vervaldatum af in rekening te brengen, onverminderd aan Maastricht Running Tours verder toekomende rechten, waaronder het recht op de cliënt alle op de invordering vallende kosten te verhalen.